EwangelieEwangelia wg. św. Mateusza

Mt Powróćmy do czytania Ewangelii
Mt 1,1-17 1. Rodowód Jezusa.
Mt 1,18-25 2. Narodzenie Jezusa.
Mt 2,1-12 3. Mędrcy ze Wschodu.
Mt 2,13-23 4. Ucieczka do Egiptu, Rzeź niemowląt, Powrót do Nazaretu.
Mt 3,1-12 5. Jan Chrzciciel.
Mt 3,13-17 6. Chrzest Jezusa.
Mt 4,1-11 7. Kuszenie Jezusa.
Mt 4,12-17 8. Pole działalności.
Mt 4,18-22 9. Powołanie pierwszych uczniów.
Mt 4,23-25 10. Dalsza działalność Jezusa.
Mt 5,1-12 11. Kazanie na górze.
Mt 5,13-16 12. Zadania uczniów.
Mt 5,17-20 13. Jezus a Prawo.
Mt 5,21-26 14. Piąte przykazanie.
Mt 5,27-32 15. Szóste przykazanie.
Mt 5,33-37 16. Ósme przykazanie.
Mt 5,38-42 17. Prawo odwetu.
Mt 5,43-48 18. Miłość nieprzyjaciół.
Mt 6,1 19. Czystość zamiarów.
Mt 6,2-4 20. Jałmużna.
Mt 6,5-8 21. Modlitwa.
Mt 6,9 22. Ojcze nasz…
Mt 6,10-15 23. Modlitwa Pańska.
Mt 6,16-18 24. Post.
Mt 6,19-24 25. Dobra trwałe.
Mt 6,25-34 26. Zbytnie troski.
Mt 7,1-6 27. Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda. (1)
Mt 7,1-6 27. Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda. (2)
Mt 7,7-11 28. Wytrwałość w modlitwie.
Mt 7,12 29. Złota zasada postępowania.
Mt 7,13-14 30. Ciasna brama.
Mt 7,15-20 31. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami.
Mt 7,21-23 32. Łudzenie samego siebie.
Mt 7,24-29 33. Dobra lub zła budowa.
Mt 8,1-4 34. Uzdrowienie trędowatego.
Mt 8,5-13 35. Setnik z Kafarnaum.
Mt 8,14-17 36. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia.
Mt 8,18-22 37. Potrzeba wyrzeczenia.
Mt 8,23-27 38. Uciszenie burzy.
Mt 8,28-34 39. Dwaj opętani.
Mt 9,1-8 40. Uzdrowienie paralityka.
Mt 9,9-13 41. Powołanie Mateusza.
Mt 9,14-17 42. Sprawa postów.
Mt 9,18-26 43. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok.
Mt 9,27-31 44. Uzdrowienie dwóch niewidomych.
Mt 9,32-38 45. Uzdrowienie opętanego i chorych.
Mt 10,1-4 46. Wybór Dwunastu.
Mt 10,5-16 47. Mowa misyjna.
Mt 10,17-23 48. Zapowiedź prześladowań.
Mt 10,24-33 49. Męstwo w ucisku.
Mt 10,34-39 50. Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie.
Mt 10,40-11,1 51. Nagroda za oddanie się Jezusowi.
Mt 11,2-6 52. Poselstwo Jana Chrzciciela.
Mt 11,7-15 53. Świadectwo Jezusa o Janie.
Mt 11,16-19 54. Sąd Jezusa o współczesnych.
Mt 11,20-24 55. Biada nie pokutującym miastom.
Mt 11,25-27 56. Objawienie Ojca i Syna.
Mt 11,28-30 57. Wezwanie do utrudzonych.
Mt 12,1-8 58. Łuskanie kłosów w szabat.
Mt 12,9-14 59. Uzdrowienie w szabat.
Mt 12,15-21 60. Jezus „Sługa Pański”.
Mt 12,22-30 61. Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa.
Mt 12,31-37 62. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
Mt 12,38-42 63. Znak Jonasza.
Mt 12,43-45 64. Nawrót do grzechu.
Mt 12,46-50 65. Prawdziwi krewni Jezusa.
Mt 13,1-9.18-23 66. Przypowieść o siewcy. Wyjaśnienie przypowieści.
Mt 13,10-17 67. Cel przypowieści.
Mt 13,24-32.36-43 68. Przypowieść o chwaście. Wyjaśnienie przypowieści.
Mt 13,31-35 69. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie.
Mt 13,44-46 70. Przypowieść o skarbie i perle.
Mt 13,47-52 71. Przypowieść o sieci.
Mt 13,53-58 72. Jezus w Nazarecie.
Mt 14,1-12 73. Ścięcie Jana Chrzciciela.
Mt 14,13-21 74. Pierwsze rozmnożenie chleba.
Mt 14,22-33 75. Jezus chodzi po jeziorze.
Mt 14,34-36 76. Uzdrowienia w Genezaret.
Mt 15,1-9 77. Spór o tradycję.
Mt 15,10-20 78. Prawdziwa nieczystość.
Mt 15,21-28 79. Wiara kobiety kananejskiej.
Mt 15,29-31 80. Uzdrowienia nad jeziorem.
Mt 15,32-39 81. Drugie rozmnożenie chleba.
Mt 16,1-4 82. Nowe żądanie znaku.
Mt 16,5-12 83. Kwas faryzeuszów i saduceuszów.
Mt 16,13-20 84. Wyznanie Piotra.
Mt 16,21-23 85. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Mt 16,24-28 86. Warunki naśladowania Jezusa.
Mt 17,1-8 87. Przemienienie Jezusa.
Mt 17,9-13 88. Przyjście Eliasza.
Mt 17,14-21 89. Uzdrowienie epileptyka.
Mt 17,22-23 90. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania.
Mt 17,24-27 91. Podatek na świątynię.
Mt 18,1-5 92. Spór o pierwszeństwo.
Mt 18,6-11 93. Zgorszenie.
Mt 18,12-14 94. Owca zabłąkana.
Mt 18,15-20 95. Upomnienie braterskie.
Mt 18,21-22 96. Obowiązek przebaczenia.
Mt 18,23-35 97. Nielitościwy dłużnik.
Mt 19,1-9 98. Nierozerwalność małżeństwa.
Mt 19,10-12 99. Dobrowolna bezżenność.
Mt 19,13-15 100. Jezus błogosławi dzieci.
Mt 19,16-22 101. Bogaty młodzieniec.
Mt 19,23-26 102. Niebezpieczeństwo bogactw.
Mt 19,27-30 103. Nagroda za dobrowolne ubóstwo.
Mt 20,1-16 104. Przypowieść o robotnikach w winnicy.
Mt 20,17-19 105. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania
Mt 20,20-23 106. Synowie Zebedeusza.
Mt 20,24-28 107. Przełożeństwo jest służbą.
Mt 20,29-34 108. Niewidomi pod Jerychem.
Mt 21,1-11 109. Uroczysty wjazd do Jerozolimy.
Mt 21,12-17 110. Jezus w świątyni.
Mt 21,18-22 111. Nieurodzajne drzewo figowe.
Mt 21,23-27 112. Pytanie o władzę.
Mt 21,28-32 113. Przypowieść o dwóch synach.
Mt 21,33-46 114. Przypowieść o przewrotnych rolnikach.
Mt 22,1-14 115. Przypowieść o uczcie królewskiej.
Mt 22,15-22 116. Sprawa podatku.
Mt 22,23-33 117. Sprawa zmartwychwstania.
Mt 22,34-40 118. Największe przykazanie.
Mt 22,34-40 119. Mesjasz Synem Bożym.
Mt 23,1-12 120. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie.
Mt 23,13-36 121. Biada obłudnikom.
Mt 23,37-39 122. Jezus odwraca się od Miasta.
Mt 24,1-3 123. Zniszczenie świątyni.
Mt 24,4-8 124. Początek boleści.
Mt 24,9-14 125. Prześladowanie uczniów.
Mt 24,15-22 126. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy.
Mt 24,23-31 127. Przyjście Chrystusa.
Mt 24,32-35 128. Przykład z drzewa figowego.
Mt 24,36-41 129. Nieznany czas przyjścia.
Mt 24,42-44 130. Potrzeba czujności.
Mt 24,45-51 131. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym.
Mt 25,1-13 132. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.
Mt 25,14-30 133. Przypowieść o talentach.
Mt 25,31-46 134. Sąd Ostateczny.
Mt 26,1-2 135. Ostatnia zapowiedź męki.
Mt 26,3-5 136. Postanowienie Wysokiej Rady.
Mt 26,6-13 137. Namaszczenie w Betanii.
Mt 26,14-16 138. Zdrada Judasza.
Mt 26,17-19 139. Przygotowanie Paschy.
Mt 26,20-25 140. Wyjawienie zdrajcy.
Mt 26,26-30 141. Ustanowienie Eucharystii.
Mt 26,31-35 142. Przepowiednia zaparcia się Piotra.
Mt 26,36-46 143. Modlitwa i trwoga konania.
Mt 26,47-56 144. Pojmanie Jezusa.
Mt 26,57-68 145. Wobec Wysokiej Rady.
Mt 26,69-75 146. Zaparcie się Piotra.
Mt 27,1-2 147. Wydanie Jezusa Piłatowi.
Mt 27,3-10 148. Koniec zdrajcy.
Mt 27,11-14 149. Jezus przed Piłatem.
Mt 27,15-26 150. Jezus odrzucony przez swój naród.
Mt 27,27-31 151. Król wyśmiany.
Mt 27,32-34 152. Droga krzyżowa.
Mt 27,35-38 153. Ukrzyżowanie.
Mt 27,39-44 154. Wyszydzenie na krzyżu.
Mt 27,45-50 155. Śmierć Jezusa.
Mt 27,51-56 156. Po śmierci Jezusa.
Mt 27,57-61 157. Pogrzeb Jezusa.
Mt 27,62-66 158. Straż przy grobie.
Mt 28,1-8 159. Pusty grób.
Mt 28,9-10 160. Jezus ukazuje się niewiastom.
Mt 28,11-15 161. Przekupiona straż.
Mt 28,16-20 162. Ostatni rozkaz.
„Przykładam pieczęć Moją na rozważaniach do Ewangelii wg Mateusza(…)
Zamknij
Ładuję….