Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Konsolata im. Sługi Bożej, siostry Marii Konsolaty Betrone” i w dalszym ciągu nazywane jest „Stowarzyszeniem Konsolata”.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2 Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia są Terenowe Ośrodki Konsolata (TOK).

§ 3 Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustawę Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1998, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawę O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej” – (Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), jako prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych.

 1. Stowarzyszenie jako prywatna osoba prawna w swojej działalności zachowuje wyżej wymienione przepisy oraz postanowienia niniejszego Statutu, wymagające potwierdzenia ze strony kompetentnej władzy kościelnej – Arcybiskupa Warmińskiego, którego nadzorowi podlega (kan. 323 KPK).

§ 4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa okrągłej pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Konsolata

Rozdział II

Cele i ich realizacja

§ 5 Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

a)  Działalność w zakresie formacji religijnej i kultu religijnego.

b)  Działalność społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza, zgodna z nauką Kościoła Katolickiego.

 § Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie, prowadzenie spotkań modlitewnych tzw. Wieczerników Modlitwy.

b) Budowę, rozbudowę, modernizację budynków służących Wieczernikom Modlitwy.

c) Wspomaganie finansowe, materialne kapłanów Kościoła Katolickiego.

d) Działanie w łączności z hierarchią kościelną.

e) Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, wypoczynku.

f)  Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów.

g) Organizowanie spotkań okolicznościowych i imprez dobroczynnych.

h) Organizowanie wycieczek, obozów, kolonii, wakacji.

i)  Organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów.

j)  Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej.

k) Rozdawnictwo pism, płyt, książek i innych publikacji.

l)  Budowę i prowadzenie własnych stron Internetowych.

m) Tworzenie audycji radiowych, telewizyjnych.

n) Budowę i prowadzenie Internetowego radia Konsolata, Internetowej telewizji Konsolata, sieci elektronicznych tablic informacyjnych.

o) Działalność edukacyjną i charytatywną.

p) Wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących.

q) Wynajmowanie i użyczanie majątku Stowarzyszenia.

r)  Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

s) Ochrona dóbr kultury i tradycji.

t)  Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

u) Powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. a) Członków zwyczajnych.
 2. b) Członków wspierających.
 3. c) Członków honorowych.

§ 8 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

b) Śmierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.

c) Skreślenia z listy członków decyzją Zarządu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co
najmniej 1 roku, lub postępowania niezgodnego z celami i zasadami Stowarzyszenia.

d) Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

§ 9 Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia.

 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt 1

Członkowie zwyczajni

§ 10 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11 Członek zwyczajny ma prawo do:

a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

b) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

c) Korzystania z urządzeń, świadczeń, dorobku i pomocy Stowarzyszenia.

d) Powoływania się w swojej działalności na przynależność do Stowarzyszenia.

§ 12 Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

a) Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

b) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

c) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

d) Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

§ 13 Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklarowała pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14 Członków wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji.

§ 15 Członkowie wspierający mają prawo do:

a) Powoływania się w swojej działalności na przynależność do Stowarzyszenia.

b) Brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w Walnych Zebraniach Delegatów z doradczym prawem głosu.

c) Wglądu, jeżeli członek wspierający jest osobą prawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w dokumenty finansowe Stowarzyszenia.

d) Brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

e) Wysuwania wniosków dotyczących istniejących lub proponowanych form pracy Stowarzyszenia oraz brania udziału, jeżeli członek wspierający jest osobąprawną to przez swojego upoważnionego przedstawiciela, w zebraniach Zarządu w celu przedstawienia tych wniosków.

§ 16 Członek wspierający jest zobowiązany do:

a) Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b) Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi

§ 17 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

§ 18 Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19 Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20 Członkowie honorowi mają prawo do:

a) Brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów z doradczym prawem głosu, jednak bez prawa wyborczego.

b) Brania udziału we wszystkich organizowanych przez Wspólnotę przedsięwzięciach i spotkaniach członków.

§ 21 Członek honorowy jest zobowiązany do:

a) Postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22 Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Delegatów.

b) Zarząd Stowarzyszenia.

c) Komisja Rewizyjna.

§ 23 Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia (Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna) trwa 2 lata, a wybór ich członków odbywa się zgodnie z § 29 niniejszego statutu.

§ 24 Organem władzy w Terenowym Oddziale Konsolata jest Zarząd TOK.

Walne Zebranie Delegatów

§ 25 Walne Zebranie Delegatów może być:

 1. a) Zwyczajne, zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata, w ciągu ośmiu miesięcy od upływu roku kalendarzowego.
 2. b) Nadzwyczajne, zwoływane w razie potrzeby przez Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku.

§ 26

 1. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem.
 2. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia za pomocą listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
 3. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

§ 27 Do zakresu działania Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy:

a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

b) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.

c) Rozpatrywanie wniosków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

d) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odwołania członka honorowego.

e) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

f)  Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.

g) Podejmowanie uchwał, które ze względu na swoją wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania Delegatów.

h) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

 

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem terminu, miejsca oraz porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem, za pomocą listu poleconego lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia  z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu trzech miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania pisemnego wniosku od Komisji Rewizyjnej.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 29

 1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.
 2. W pierwszym terminie do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 30 Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§ 31

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 2 –6 członków zwykłych Stowarzyszenia wybranych zgodnie z § 29 niniejszego statutu.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić członkowie Zarządów TOK.
 3. Arcybiskup Warmiński wyznacza dla Stowarzyszenia kapłana, jako asystenta kościelnego. Asystent Kościelny uczestniczy w pracach Zarządu.

§ 32 Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie:

a) Prezesa.

§ 33 Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały powołuje lub rozwiązuje Zespoły Tematyczne oraz powołuje lub odwołuje Kierowników Zespołów Tematycznych.

§ 34 Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, a w szczególności:

a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

b) Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.

c) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

d) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów.

e) Interpretacja Statutu i uchwał Walnego Zebrania Delegatów.

f)  Pomoc w organizowaniu nowych Terenowych Ośrodków Konsolata i współdziałanie z istniejącymi.

g) Powoływanie i rozwiązywanie Terenowych Ośrodków Konsolata.

h) Decydowanie o przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn.

i)  Decydowanie o przedmiocie kupna, sprzedaży zamiany, dzierżawy i obciążenia nieruchomości.

j)  Decydowanie o przedmiocie podejmowania działalności gospodarczej.

k) Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia.

l)  Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

m) Angażowanie i zwalnianie pracowników.

n) Podejmowanie decyzji w sprawie odwołań składanych przez członków Stowarzyszenia.

o) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

p) Zatwierdzanie, odwoływanie Zarządu TOK oraz określania obszaru działalności TOK

q) Uchwalanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§ 35 Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą

a) Upływu kadencji.

b) Złożenia pisemnej rezygnacji.

c) Odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.

d) Śmierci członka Zarządu.

§ 36

 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dwóch członków Zarządu, przy czym niezbędny jest udział Prezesa.
 2. Do składania oświadczeń  w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest złożenie zgodnego oświadczenia woli dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Prezesa w przypadku równowagi głosów.
 2. W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Zarządu, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Zarządu poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 1 – 5  członków zwykłych wybranych zgodnie z § 29 niniejszego statutu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Przewodniczącego w przypadku równowagi głosów.
 3. W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.

§ 39 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia i jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Delegatów. Komisja Rewizyjna zostaje zwolniona z obowiązków i odpowiedzialności z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Delegatów sprawozdania z jej działalności za cały okres kadencji.

§ 40 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Stowarzyszenia.

c) Kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia w tym TOK.

d) Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia w tym TOK.

e) Kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

f)  Wnioskowanie o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Zarządu TOK lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności.

g) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 41 Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:

 1. a) Upływu kadencji.
 2. b) Złożenia pisemnej rezygnacji.
 3. c) Odwołania przez Walne Zebranie Delegatów.
 4. d) Śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

§ 42 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, oraz Zespołów Tematycznych.

Rozdział V

Terenowe Ośrodki Konsolata TOK

§ 43 Terenowe Ośrodki Konsolata, powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Terenowe Ośrodki Konsolata nie posiadają osobowości prawnej.
 2. TOK działają zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz regulaminami Stowarzyszenia.

§ 44 Przedstawicielami Terenowych Ośrodków Konsolata TOK na Walne Zebranie Delegatów są:

a)           Członkowie Zarządów Terenowych Ośrodków Konsolata TOK

b)           Delegaci Terenowych Ośrodków Konsolata.

§ 45 Ośrodki TOK liczące do 20 członków mają po jednym Delegacie a ośrodki liczące odpowiednio więcej tj. po jednym Delegacie od rozpoczętych 20 osób.

 1. Delegaci TOK są wybierani spośród członków TOK przez pozostałych członków TOK.
 2. Delegaci TOK są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków TOK.
 3. Zebranie wyborcze organizuje Zarząd TOK, określając jednocześnie zasady jego przeprowadzenia.
 4. Kadencja Delegata TOK kończy się z ustaniem członkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacją z mandatu.
 5. Kadencja Delegata trwa 2 lata.

§ 46 Członkami oddziału terenowego TOK są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze działalności TOK.

 1. Terenowe Ośrodki Konsolata mogą przybierać według własnego uznania, dodatkowe nazwy.

Zarząd
TOK Konsolata

§ 47 Członkowie TOK wybierają spośród swoich członków, Zarząd TOK składający się z 1-3 osób; Prezesa TOK, Wiceprezesów TOK.

 1. W skład Zarządu TOK mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd TOK jest wybierany zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków TOK. na okres 2 lat.
 3. Zebranie wyborcze organizuje Zarząd Stowarzyszenia, określając jednocześnie zasady jego przeprowadzenia.
 4. W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji Zarządu TOK, uzupełnienia składu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez kooptację spośród członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Zarządu TOK podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z decydującym głosem Prezesa TOK w przypadku równowagi głosów.

Do zakresu działania Zarządu TOK należy:

a) Kierowanie działalnością TOK oraz reprezentowanie go na zewnątrz

b) Zwoływanie zebrań TOK.

c) Współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia.

d) Zbieranie składek członkowskich.

e) Składanie sprawozdań do Zarządu Stowarzyszenia.

f)  Planowanie budżetu TOK.

Członkostwo w Zarządzie TOK ustaje z chwilą:

a) Upływu kadencji.

b) Złożenia pisemnej rezygnacji.

c) Odwołania przez Zarząd Stowarzyszenia.

d) Śmierci członka Zarządu TOK.

§ 48

W wypadku działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, regulaminami wewnętrznymi Stowarzyszenia lub zaniechania działalności statutowej , na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia może rozwiązać Terenowy Ośrodek Konsolata.

Rozdział VI

Fundusz i majątek

§ 49 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) Składki członkowskie.

b) Darowizny, zapisy, subwencje i dotacje, spadki.

c) Dochody z działalności gospodarczej.

d) Dochody z imprez dobroczynnych.

e) Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

f)  Dochody z ofiarności publicznej i sponsoringu.

g) Dochody z udziałów i lokat.

h) Dochody z majątku Stowarzyszenia.

§ 50 Zebrane w TOK składki członkowskie przekazywane są kwartalnie na konto Stowarzyszenia.

Działalność gospodarcza

§ 51 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

a) Reklama – 73.1

b) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z

c) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – 46.4

d) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – 46.43.Z

e) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -. 46.49.Z

f)  Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – 47.8

g) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z

h) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9

i)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 52 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd zmian w Statucie Stowarzyszenia uchwalonego na zabraniu Założycielskim Stowarzyszenia w dniu 15.08.2009 r.

 1. Statut niniejszy stanowi załącznik do Uchwały numer 110827 I Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 27.08.2011 r.

Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z § 29 niniejszego statutu.

 1. Stowarzyszenie może być zniesione przez Arcybiskupa Warmińskiego (por. kan. 326 § 1 KPK).

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra, które zostały przeznaczone na cele pobożne, podlegają całkowitej decyzji Arcybiskupa Warmińskiego (por. kan. 325 KPK). Pozostałe dobra zostaną przeniesione na instytucje wskazane wyraźnie przez Walne Zebranie Delegatów i w porozumieniu z Arcybiskupem Warmińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>