Ewangelia według św. Mateusza

 1. Rodowód Jezusa (Mt 1,1-17)
 2. Narodzenie Jezusa (Mt 1,18-25)
 3. Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12)
 4. Ucieczka do Egiptu. Rzeź niemowląt. Powrót do Nazaretu (Mt 2,13-23)
 5. Jan Chrzciciel (Mt 3,1-12)
 6. Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17)
 7. Kuszenie Jezus (Mt 4,1-11)
 8. Pole działalności (Mt 4,12-17)
 9. Powołanie pierwszych uczniów (Mt 4,18-22)
 10. Dalsza działalność Jezusa (Mt 4,23-25)
 11. Kazanie na górze (Mt 5,1-12)
 12. Zadania uczniów (Mt 5,13-16)
 13. Jezus a prawo (Mt 5,17-20)
 14. Piąte przykazanie (Mt 5,21-26)
 15. Szóste przykazanie (Mt 5,27-32)
 16. Ósme przykazanie (Mt 5,33-37)
 17. Prawo odwetu (Mt 5,38-42)
 18. Miłość nieprzyjaciół (Mt 5,43-48)
 19. Czystość zamiarów (Mt 6,1)
 20. Jałmużna (Mt 6,2-4)
 21. Modlitwa (Mt 6,5-8)
 22. Ojcze nasz… (Mt 6,9)
 23. Modlitwa Pańska (Mt 6,10-15)
 24. Post (Mt 6,16-18)
 25. Dobra trwałe (Mt 6,19-24)
 26. Zbytnie troski (Mt 6,25-34)
 27. Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda (Mt 7,1-6)
 28. Wytrwałość w modlitwie (Mt 7,7-11)
 29. Złota zasada postępowania (Mt 7,12)
 30. Ciasna brama (Mt 7,13-14)
 31. Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami (Mt 7,15-20)
 32. Łudzenie samego siebie (Mt 7,21-23)
 33. Dobra lub zła budowla (Mt 7,24-29)
 34. Uzdrowienie trędowatego (Mt 8,1-4)
 35. Setnik z Kafarnaum (Mt 8,5-13)
 36. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia (Mt 8,14-17)
 37. Potrzeba wyrzeczenia (Mt 8,18-22)
 38. Uciszenie burzy (Mt 8,23-27)
 39. Dwaj opętani (Mt 8,28-34)
 40. Uzdrowienie paralityka (Mt 9, 8-1)
 41. Powołanie Mateusza (Mt 9,9-13)
 42. Sprawa postów (Mt 9,14-17)
 43. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok (Mt 9, 18-26)
 44. Uzdrowienie dwóch niewidomych (Mt 9, 27-31)
 45. Uzdrowienie opętanego i chorych (Mt 9,32-38)
 46. Wybór Dwunastu (Mt 10,1-4)
 47. Mowa misyjna (Mt 10,5-16)
 48. Zapowiedź prześladowań (Mt 10,17-23)
 49. Męstwo w ucisku (Mt 10,24-33)
 50. Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie (Mt 10,34-39)
 51. Nagroda za oddanie się Jezusowi (Mt 10,40-42;11,1)
 52. Poselstwo Jana Chrzciciela (Mt 11,2-6)
 53. Świadectwo Jezusa o Janie (Mt 11,7-15)
 54. Sąd Jezusa o współczesnych (Mt 11,16-19)
 55. Biada nie pokutującym miastom (Mt 11,20-24)
 56. Objawienie Ojca i Syna (Mt 11,25-27)
 57. Wezwanie do utrudzonych (Mt 11,28-30)
 58. Łuskanie kłosów w szabat (Mt 12,1-8)
 59. Uzdrowienie w szabat (Mt 12,9-14)
 60. Jezus „Sługa Pański” (Mt 12,15-21)
 61. Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa (Mt 12,22-30)
 62. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31-37)
 63. Znak Jonasza (Mt 12, 38-42)
 64. Nawrót do grzechu (Mt 12,43-45)
 65. Prawdziwi krewni Jezusa (Mt 12,46-50)
 66. Przypowieść o siewcy. Wyjaśnienie przypowieści (Mt 13,1-9.18-23)
 67. Cel przypowieści (13,10-17)
 68. Przypowieść o chwaście. Wyjaśnienie przypowieści (Mt 13,24-32.36-43)
 69. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie (Mt 13,31-35)
 70. Przypowieść o skarbie i perle (Mt 13,44-46)
 71. Przypowieść o sieci (Mt 13,47-52)
 72. Jezus w Nazarecie (Mt 13,53-58)
 73. Ścięcie Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12)
 74. Pierwsze rozmnożenie chleba (Mt 14,13-21)
 75. Jezus chodzi po Jeziorze (Mt 14,22-33)
 76. Uzdrowienia w Genezaret (Mt 14,34-36)
 77. Spór o tradycję (Mt 15,1-9)
 78. Prawdziwa nieczystość (Mt 15,10-20)
 79. Wiara kobiety kananejskiej (Mt 15,21-28)
 80. Uzdrowienia nad jeziorem (Mt 15,29-31)
 81. Drugie rozmnożenie chleba (Mt 15,32-39)
 82. Nowe żądanie znaku (Mt 16,1-4)
 83. Kwas faryzeuszów i saduceuszów (Mt 16,5-12)
 84. Wyznanie Piotra (Mt 16,13-20)
 85. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mt 16,21-23)
 86. Warunki naśladowania Jezusa (Mt 16,24-28)
 87. Przemienienie Jezusa (Mt 17,1-8)
 88. Przyjście Eliasza (Mt 17,9-13)
 89. Uzdrowienie epileptyka (Mt 17,14-21)
 90. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mt 17,22-23)
 91. Podatek na świątynię (Mt 17,24-27)
 92. Spór o pierwszeństwo (Mt 18,1-5)
 93. Zgorszenie (Mt 18,6-11)
 94. Owca zbłąkana (Mt 18,12-14)
 95. Upomnienie braterskie (Mt 18,15-20)
 96. Obowiązek przebaczenia (Mt 18,21-22)
 97. Nielitościwy dłużnik (Mt 18,23-35)
 98. Nierozerwalność małżeństwa (Mt 19,1-9)
 99. Dobrowolna bezżenność (Mt 19,10-12)
 100. Jezus błogosławi dzieci (Mt 19,13-15)
 101. Bogaty młodzieniec (Mt 19,16-22)
 102. Niebezpieczeństwo bogactw (Mt 19,23-26)
 103. Nagroda za dobrowolne ubóstwo (Mt 19,27-30)
 104. Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)
 105. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania (Mt 20,17-19)
 106. Synowie Zebedeusza (Mt 20,20-23)
 107. Przełożeństwo jest służbą (Mt 20,24-28)
 108. Niewidomi pod Jerychem (Mt 20,29-34)
 109. Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mt 21,1-11)
 110. Jezus w świątyni (Mt 21,12-17)
 111. Nieurodzajne drzewo figowe (Mt 21,18-22)
 112. Pytanie o władzę (Mt 21,23-27)
 113. Przypowieść o dwóch synach (Mt 21,28-32)
 114. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-46)
 115. Przypowieść o uczcie królewskiej (Mt 22,1-14)
 116. Sprawa podatku (Mt 22,15-22)
 117. Sprawa zmartwychwstania (Mt 22,23-33)
 118. Największe przykazanie (Mt 22,34-40)
 119. Mesjasz Synem Bożym (Mt 22,41-45)
 120. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Mt 23,1-12)
 121. Biada obłudnikom (Mt 23,13-36)
 122. Jezus odwraca się od Miasta (Mt 23,37-39)
 123. Zniszczenie świątyni (Mt 24,1-3)
 124. Początek boleści (Mt 24,4-8)
 125. Prześladowanie uczniów (Mt 24,9-14)
 126. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy (Mt 24,15-22)
 127. Przyjście Chrystusa (Mt 24,23-31)
 128. Przykład drzewa figowego (Mt 24,32-35)
 129. Nieznany czas przyjścia (Mt 24,36-41)
 130. Potrzeba czujności (Mt 24,42-44)
 131. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym (Mt 24,45-51)
 132. Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1-13)
 133. Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)
 134. Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46)
 135. Ostatnia zapowiedź męki (Mt 26,1-2)
 136. Postanowienie Wysokiej Rady (Mt 26,3-5)
 137. Namaszczenie w Betanii (Mt 26,6-13)
 138. Zdrada Judasza (Mt 26,14-16)
 139. Przygotowanie Paschy (Mt 26,17-19)
 140. Wyjawienie zdrajcy (Mt 26,20-25)
 141. Ustanowienie Eucharystii (Mt 26,26-30)
 142. Przepowiednia zaparcia się Piotra (Mt 26,31-35)
 143. Modlitwa i trwoga konania (Mt 26,36-46)
 144. Pojmanie Jezusa (Mt 26,47-56)
 145. Wobec Wysokiej Rady (Mt 26,57-68)
 146. Zaparcie się Piotra (Mt 26,69-75)
 147. Wydanie Jezusa Piłatowi (Mt 27,1-2)
 148. Koniec zdrajcy (Mt 27,3-10)
 149. Jezus przed Piłatem (Mt 27,11-14)
 150. Jezus odrzucony przez swój naród (Mt 27,15-26)
 151. Król wyśmiany (Mt 27,27-31)
 152. Droga krzyżowa (Mt 27,32-34)
 153. Ukrzyżowanie (Mt 27,35-38)
 154. Wyszydzenie na krzyżu (Mt 27,39-44)
 155. Śmierć Jezusa (Mt 27,45-50)
 156. Po śmierci Jezusa (Mt 27,51-56)
 157. Pogrzeb Jezusa (Mt 27,57-61)
 158. Straż przy grobie (Mt 27,62-66)
 159. Pusty grób (Mt 28,1-8)
 160. Jezus ukazuje się niewiastom (Mt 28,9-10)
 161. Przekupiona straż (Mt 28, 11-15)
 162. Ostatni rozkaz (Mt 28,16-20)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>