Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry!
W tych pierwszych dniach Okresu Paschalnego, który przedłuża się aż do Zesłania Ducha Świętego, jesteśmy jeszcze przepełnieni świeżością i nową radością, którą celebracje liturgiczne wniosły do naszych serc. Dlatego dziś chciałbym rozważać z wami krótko na temat Wielkanocy, która jest sercem misterium chrześcijaństwa. (…) Co możemy zrobić, aby Pascha stała się życiem? Jak może cała nasza egzystencja, wewnętrzna i zewnętrzna, przyjąć formę paschalną? Musimy wyjść od autentycznego zrozumienia zmartwychwstania Jezusa: to wydarzenie nie jest tylko powrotem do poprzedniego życia, jak to było w przypadku Łazarza, córki Jaira i młodzieńca z Nain, ale jest czymś zupełnie nowym i innym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dotarciem do życia, które nie podlega przemijaniu czasu, lecz jest życiem zanurzonym w wieczności Boga. W zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczyna się nowy sposób bycia człowiekiem, sposób, który oświeca i przemienia naszą codzienną drogę i otwiera dla całej ludzkości przyszłość jakościowo inną i nową. Dlatego święty Paweł nie tylko wiąże w sposób nierozerwalny zmartwychwstanie chrześcijan ze zmartwychwstaniem Jezusa (cfr 1Cor 15,16.20), ale wskazuje także, jak należy żyć tajemnicą paschalną w codzienności naszego życia. W liście do Kolosan, mówi on: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (3, 1-2). (…)

Więcej na stronie: www.radiomaryja.pl

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie, 25. kwietnia 2011

„Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl

Orędzie Wielkanocne Ojca Świętego Benedykta XVI


„In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur
„Niebo i ziemia radują się z Twojego zmartwychwstania, Chryste”
Drodzy bracia i siostry Rzymu i całego świata!
Poranek Wielkanocny przyniósł nam orędzie starożytne i ciągle nowe: Chrystus zmartwychwstał! Echo tego wydarzenia, które wyszło z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu, nadal rozbrzmiewa w Kościele, który nosi w sercu żarliwą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych niewiast, które jako pierwsze zobaczyły pusty grób, wiarę Piotra i innych Apostołów. Aż do dzisiaj – także w naszej epoce super nowoczesnych środków komunikacji – wiara chrześcijan opiera się na tym orędziu, na świadectwie tych sióstr i braci, którzy zobaczyli najpierw kamień odsunięty i pusty grób, potem tajemniczych zwiastunów, którzy zapewniali, że Ukrzyżowany Jezus powstał z martwych; a w końcu Jego samego, Mistrza i Pana, żywego i pozwalającego się dotykać, który ukazał się Marii Magdalenie, dwom uczniom w Emmaus, w końcu, wszystkim jedenastu zebranym w Wieczerniku (por. Mk 16,9-14).
Więcej na stronie www.radiomaryja.pl

Wielkanoc 2011


Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! Alleluja!
Kochane Dusze Najmniejsze! Bóg zanurza nas w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Swojego Syna i czyni uczestnikami Nowego Życia. Jego Ciało zjednoczone z naszym przebóstwia nas. Jego boskość, świętość i czystość przenika upodobniając do Boga. Wytłumaczeniem tej hojności Serca Bożego jest Miłość. Ona sprawia, że w nas też jest pragnienie miłowania Boga i odwzajemnienia Jego Miłości. W niej, jako dusze najmniejsze, odkrywamy swoje powołanie, by być sercem z Miłością.
Życzymy wszystkim Wam, Dusze Najmniejsze, aby Święta Wielkanocne były pełne tej niepojętej Miłości. Pełne Miłości, którą Jezus składa w nas i którą nieustannie pobudza serca wielu do pragnienia Miłości. Życzymy, by nasze serca stale pragnęły kochać i za Miłością tęskniły. A pragnienia Bóg przemienił w Miłość, uczynił Miłością największą.
Życzymy, by serca wszystkich Maleńkich doświadczyły królowania, panowania Zmartwychwstałego w swoich duszach, w swoim otoczeniu, w swoim życiu. By triumf Boga urzeczywistnił się poprzez zgodę na życie, które Bóg daje a nie to, które często chcemy sami sobie wybrać. Życzymy, by Bóg w tym czasie pomógł nam, duszom najmniejszym, zrozumieć niepojęte panowanie Boga w duszy ludzkiej. By pomógł zrozumieć triumf Bożej Miłości – przychodzące Zbawienie poprzez zbawcze cierpienie i śmierć.

Triduum Paschalne. Krzyż jest życiem


Częste przebywanie w obecności Ukrzyżowanego otwiera oczy duszy na niepojęty wymiar miłości – na ofiarę. Sprawia, że dusza poznaje czym jest miłość Boga, jaką jest ta miłość. Dusza doznaje zachwytu. A Bóg pokazuje duszy, że ta miłość skierowana jest właśnie na nią, do niej. Dusza stoi przed Bogiem oniemiała z zadziwienia. Wzruszenie odbiera jej mowę. Drży cała, a serce zdaje się, że nie pomieści tak wielkiej, nieskończonej miłości spływającej na nią. Upada przed Stwórcą na twarz, pragnąc w jednej chwili ukryć się zdając sobie sprawę z własnej nędzy a jednocześnie chcąc już po wieczność przebywać w tym skąpaniu miłością. Zaczyna cierpieć z miłości, ale to cierpienie pełne rozkoszy. Słodycz napełnia duszę i staje się ona na wieki własnością Boga. Naraz strach przed Krzyżem ustępuje i dusza cała do niego przylega pragnąc zjednoczenia. Krzyż staje się jej największą miłością.
Więcej na podstronie „Rozważania”. Zapraszamy.

Przedświąteczne spotkanie w Gietrzwałdzie


Nasze kolejne spotkanie w Gietrzwałdzie było zarówno ważnym etapem przygotowania naszych serc do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Najważniejsze bowiem w tym wielkim przygotowaniu na nadchodzące wydarzenia to miłość w naszych sercach. Miłość do Jezusa. Potrzeba miłości w każdym sercu. Potrzeba by każde serce oczekiwało na nadchodzące wydarzenia z miłością. Tylko wtedy serce będzie mogło przyjąć te wydarzenia. Wtedy będzie mogło wejść w głąb tych wydarzeń, by je choć trochę poznać, zrozumieć. Tak więc, już od teraz otwieramy nasze serca. Od Miłości nie ma odpoczynku. Serca mają być nieustannie nastawione na obecność Boga, która jest. Mamy mieć tego świadomość, mamy o tym stale pamiętać, mamy myśleć o tym i żyć Bogiem. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar bardzo bogatego duchowo spotkania. Niech wdzięczność naszych serc będzie zachętą dla organizatorów gietrzwałdzkich spotkań w ich dalszej posłudze na rzecz wspólnego dzieła.

Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim


W poniedziałek, 11 kwietnia br. w klasztorze Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie, które stanowiło ważny etap w przygotowaniu Wspólnoty Zakonnej i Wspólnot Dusz Najmniejszych do Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy. To spotkanie będzie bowiem zarówno ważne dla sióstr jak i dla wszystkich dusz najmniejszych. W poniedziałek modliliśmy się, by Wieczernik Ogólnopolski był rzeczywiście czasem uwielbienia Boga w Jego Miłości. By był czasem uwielbienia Boga we wszystkich duszach, które poszły drogą miłości. By był czasem uwielbienia Boga w Świętych, w życiu których ta droga się urzeczywistniała i pokazana została światu, a dzięki którym również my możemy tą drogą iść. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym na Wieczerniku wiernym za wspólną modlitwę i dar rozmodlonej wspólnoty. Więcej o Ogólnopolskim Wieczerniku w Ostrowie na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl

Zespół Muzyki Sakralnej „LUMEN” w Ostrowie Wlkp.


Wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. informujemy, że podczas jubileuszowego spotkania organizowanego z okazji 50-Lecia obecności Sióstr Klarysek Kapucynek w tym mieście wystąpi Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen”. Zespół znany jest z tego, że wykonuje własną muzykę opartą wyłącznie na tekstach religijnych a w szczególności na słowach św. Siostry Faustyny, która pragnęła „o Niepojętym Miłosierdziu Bożym śpiewać na wieki przed wszystkim ludem”. Takie jest również pragnienie zespołu, dlatego w swojej działalności koncertowo ewangelizacyjnej „Lumen” głosi chwałę Bożego Miłosierdzia poprzez piękno dźwięków muzyki i śpiewu oraz głębię słowa. Zespół „Lumen” wystąpi w drugiej części naszego spotkania, czyli o godz. 14:00 w auli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Już dzisiaj wszystkich Was na to spotkanie i jubileuszowy koncert zapraszamy.
Więcej o Zespole „Lumen” na stronie: www.pop-oratorium.pl

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry!
(…) „Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim” (1 J 4, 16). Rozlewa zaś Bóg miłość swą w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany (por. Rz 5, 5), dlatego też darem pierwszym i najbardziej potrzebnym jest miłość, którą miłujemy Boga nade wszystko, a bliźniego ze względu na Boga. Aby zaś miłość jak nasienie dobre wzrastała w duszy i wydawała owoce, każdy wierny winien słuchać chętnie słowa Bożego i wolę Bożą, z pomocą Jego łaski, czynem wypełniać, uczestniczyć często w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii i w świętych czynnościach, oraz praktykować ustawicznie modlitwę, samozaparcie, ochoczą posługę braterską i wszelkie cnoty. Miłość bowiem, która jest węzłem doskonałości i pełnią prawa (por. Kol 3, 14, Rz 13, 10), kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i prowadzi do celu. Stąd też miłość zarówno do Boga, jak i do bliźniego jest znamieniem prawdziwego ucznia Chrystusowego” (LG 42). Oto dlaczego św. Augustyn, komentując czwarty rozdział 1 Listu św. Jana, może stwierdzać: „Dilige et fac quod vis” (Kochaj i rób, co chcesz). I kontynuuje: „Kiedy milczysz, milcz z miłości; kiedy mówisz, mów z miłości; kiedy upominasz, upominaj z miłości; kiedy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niech będzie w tobie korzeń miłości, ponieważ z tego korzenia nie może pochodzić nic innego, jak tylko dobro” (7, 8: PL 35). Kto kieruje się miłością, kto żyje miłością w pełni, ten jest prowadzony przez Boga, ponieważ Bóg jest miłością. (…) Drodzy przyjaciele, jak wielkie jest chrześcijańskie powołanie, kiedy patrzymy na nie w tym właśnie świetle! Wszyscy jesteśmy powołani do świętości: jest ona miarą chrześcijańskiego życia (…)
Więcej na stronie www.radiomaryja.pl

Wieczernik w Różanymstoku


W dniu dzisiejszym kilkuset osobowa grupa pielgrzymów tworzyła kolejny Wieczernik w Różanymstoku. Podczas całodniowego nabożeństwa wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w uroczystej Eucharystii i w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Przez wstawiennictwo NMP Wspomożycielki Różanostockiej upraszano łaskę owocnego przeżywania Triduum Paschalnego i dobrego przygotowania do świąt wielkanocnych. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i świeckim uczestnikom wieczernika za wspólny czas spotkania. Dziękujemy w sposób szczególny zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” i wszystkim osobom przygotowującym spotkanie jak i posługującym na nim.