Nowenna przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Ostrowie Wlkp.


Siostry Klaryski Kapucynki poinformowały nas, że w czwartek rozpoczęły Nowennę przed Pierwszą Sobotą Miesiąca oraz przed Wieczernikiem Ogólnopolskim. Łączmy się w tej modlitwie z Siostrami, aby przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Duch Święty mógł działać w sercach naszych i w sercach wszystkich Dusz Najmniejszych.
W imieniu Sióstr serdecznie pozdrawiamy wszystkich, a zwłaszcza te osoby, które sprawiają Siostrom w Ostrowie wielką radość swoim zaangażowaniem się w przygotowania do Jubileuszu i Wieczernika. Bogu dziękujemy za Jego wielką hojność a ludziom za ich życzliwość i pomoc w przygotowaniu tego wielkiego wydarzenia.

Więcej informacji na temat Wieczernika Ogólnopolskiego na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>

Modlitwa Wspolnoty w Olsztynie


Modlitwa przygotowująca nas do Wieczernika Ogólnopolskiego w Ostrowie Wlkp. podjęta została też przez Wspólnotę w Olsztynie, która w minioną sobotę kontynuowała dalsze prace przy remoncie naszego Domu – Centrum. Dziękujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, które otwierają swoje serca na rzecz naszego wspólnego dobra i przez modlitwę i pracę przyczyniają się do rozwoju Wspólnoty i Dzieła Najmniejszych. Jednocześnie informujemy, że każda para rąk do pracy i każda inna pomoc jest mile widziana ze strony wszystkich, którym bliska jest duchowość maleńkich i pragną wspólnego Centrum Duchowego dla Najmniejszych. Pracami na rzecz naszego domu koordynuje Zarząd Stowarzyszenia Konsolata z siedzibą w Olsztynie. Adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Konsolata, 10-696 Olsztyn, ul. Kubusia Puchatka 22, KRS: 0000338099, REGON: 280450105, NIP: 739-37-68-798, Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia>>

Przygotowania do Wieczernika Ogólnopolskiego w Sątocznie


Również Wspólnota w Sątocznie podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy, który miał miejsce w piątek 27 maja, modliła się i duchowo przygotowywała do naszego ogólnopolskiego spotkania w Ostrowie Wlkp. Wieczernik ten był także czasem wyrażenia naszej wdzięczności Bogu i ludziom za dar czterech lat Wieczerników w Parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. Dziękując za otrzymane łaski prosiliśmy jednocześnie o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne miesiące i lata naszej obecności w tym miejscu. Szczególnie dziękujemy Ks. Adamowi – Gospodarzowi oraz organizatorom spotkań w Sątocznie za uświetnienie naszej małej uroczystości okolicznościową agapą.

Więcej informacji o Wieczerniku Ogólnopolskim w Ostrowie Wlkp. na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>

Wieczernik w Dniu Matki


Wspólnota w Tolkmicku spotkała się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Dniu Matki. Podczas spotkania powierzaliśmy Bogu wszystkie matki za przyczyną Matki Najświętszej, prosząc Ją o szczególną nad nimi opiekę i wstawiennictwo. w modlitwie pamiętaliśmy również o zbliżającym się Wieczerniku Ogólnopolskim, który już 4 czerwca br. odbędzie się w Ostrowie Wlkp. Prosiliśmy o wszelkie łaski na czas przygotowania się do tego wydarzenia i na czas owocnego w nim uczestnictwa. Dziękujemy kapłanom, i wszystkim wiernym tworzącym Wieczernik za wspólną modlitwę. Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkania naszej Wspólnoty.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących Wieczernika Ogólnopolskiego Dusz Najmniejszych na stronie:www.wieczernikmodlitwy.pl>>

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie, 25. maja 2011

„Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dziatki, zostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i prosić o wstawiennictwo przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl>>

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj chciałbym podjąć wraz z wami refleksję nad pewnym fragmentem Księgi Rodzaju, który opowiada o epizodzie trochę szczególnym w historii Patriarchy Jakuba. Nie jest to łatwy do wyjaśnienia fragment, ale ważny dla naszego życia wiary i modlitwy; chodzi o opowiadanie o walce z Bogiem, które miało miejsce, gdy Jakub przemierzał bród potoku Jabbok.
Jak pamiętacie, Jakub wykradł swojemu bliźniaczemu bratu Ezawowi pierworództwo, w zamian za miskę soczewicy a potem podstępem wyłudził błogosławieństwo ojca Izaaka, bardzo już starego, wykorzystując jego ślepotę. Uciekając przed gniewem Ezawa, schronił się u swego krewnego Labana. Tam ożenił się i wzbogacił, a teraz powracał do ziemi rodzinnej, gotów stawić czoła bratu, spełniwszy kilka roztropnych zabiegów. Ale gdy wszystko jest gotowe do tego spotkania, przekroczywszy wraz z tymi, którzy mu towarzyszyli bród potoku, który określał granicę terytorium Ezawa, Jakub pozostał sam i został nagle zaatakowany przez jakiegoś nieznajomego, z którym walczył przez całą noc. Właśnie te zapasy, zmagania – których opis znajdujemy w 32 rozdziale Księgi Rodzaju – stają się dla niego wyjątkowym doświadczeniem Boga. (…)
Drodzy bracia i siostry, cale nasze życie jest jakby taką długą nocą walki i modlitwy aż do spełnienia, w pragnieniu i w błaganiu o Boże błogosławieństwo, które nie może być wydarte lub zdobyte, licząc na własne siły, ale musi być otrzymane z pokorą od Niego, jako darmo dany dar, który pozwoli w końcu rozpoznać Boże oblicze. A kiedy to się staje, cała nasza rzeczywistość ulega zmianie, otrzymujemy nowe imię i błogosławieństwo Boga. Owszem, więcej: Jakub, który otrzymuje nowe imię, staje się Izraelem, nadaje nowe imię również miejscu, na którym wałczył z Bogiem, na którym się modlił; nadaje mu imię Penuel, co znaczy: Boże Oblicze. Tym imieniem rozpoznaje to miejsce jako wypełnione obecnością Pana, czyni świętą tę ziemię, wyciskając na niej jakby pamiątkę tego tajemniczego spotkania z Bogiem. Ten, który pozwala się błogosławić Bogu, powierza się Jemu, pozwala Mu się przemieniać, czyni błogosławionym świat (błogosławiąc świat). Oby Pan pomógł nam stoczyć dobry bój wiary (por. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) e prosić w naszej modlitwie o Jego błogosławieństwo, by ono nas odnowiło w oczekiwaniu na oglądanie Jego Oblicza.

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie


Podczas Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie modliliśmy się o łaskę pełnienia woli Bożej w naszym życiu. Pełnienie woli Boga to nic innego, jak dawanie wyrazu swojej miłości do Niego. To ciągłe mówienie: Ufam Tobie. Wierzę w Twoją miłość do mnie. Pragnę Ci służyć. To należy koniecznie łączyć z miłością, inaczej człowiek traktuje to wszystko jako niewolę. Dziękujemy wszystkim osobom tworzącym wspólnotę modlitwy za dar trwania w jedności serc przy Jezusie i Maryi. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Gospodarzom i osobom posługującym na spotkaniu: Służbie Liturgicznej i zespołowi muzycznemu „Adoramus”.
Zapraszamy jednocześnie wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnych naszych Wieczernikach Modlitwy, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu, w Zawadzie (25 maja), w Tolkmicku (26 maja), w Sątocznie (27 maja) i w Głoskowie (28 maja).
Przypominamy także o przygotowywanym Wieczerniku Ogólnopolskim w Ostrowie Wielkopolskim, który odbędzie się 4 czerwca br. Więcej na ten temat na stronie Wieczernika Ogólnopolskiego>>

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry,

(…) Abraham, wielki patriarcha, ojciec wszystkich wierzących (cfr Rz 4,11-12.16-17), będzie tym, który ofiaruje nam pierwszy przykład modlitwy, w epizodzie wstawiennictwa za miastami Sodomą i Gomorą. (…)
Pierwszy tekst, nad którym chcemy się zatrzymać znajduje się w rozdziale 18 Księgi Rodzaju. Opowiada on o tym, że zło wśród mieszkańców Sodomy i Gomory doszło do szczytu, to tego stopnia, że konieczna była interwencja Boga i jego spełnienie aktu sprawiedliwości, aby powstrzymać zło, dokonując zniszczenia tych miast. I tutaj włącza się Abraham ze swoją modlitwą wstawienniczą. (…)
Abraham szybko pojmuje powagę problemu i mówi on do Pana: „czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnikami? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na tych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie dopuść do tego aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnikami, aby stało się sprawiedliwemu to samo co bezbożnemu! O nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią mógłby postąpić niesprawiedliwie?” (ww. 23-25). Tymi słowami, Abraham kładzie przed Bogiem konieczność pominięcia sprawiedliwości zbiorowej: jeśli miasto zawiniło, słusznym jest wymierzyć zasłużoną karę , ale – twierdzi wielki patriarcha – byłoby niesprawiedliwością ukarać w sposób bezwzględny wszystkich mieszkańców. Jeśli w mieście są niewinni, ci nie mogą być traktowani jako winowajcy. Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, nie może postępować w ten sposób. (…)
Drodzy bracia i siostry, modlitwa Abrahama, naszego ojca w wierze, niech nauczy nas ciągle bardziej otwierać serce na nadobfite miłosierdzie Boga, abyśmy w codziennej modlitwie umieli pragnąć zbawienia ludzkości i wytrwale i ufnie o nie prosić Pana, który jest wielki w miłości.

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym w Różanymstoku


Podczas kolejnego spotkania Wspólnoty w Różanymstoku modliliśmy się o dar pełnego wiary spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Podczas całodziennego nabożeństwa odkrywaliśmy Obecność Boga przychodzącego do nas w sakramencie Eucharystii i w modlitwie. Dziękując jednocześnie Bogu za Jego wielką miłość i miłosierdzie – dary, które pozwalają nam z ufnością zbliżać się do Niego. Uczestnicząc w Wieczerniku przez wstawiennictwo Wspomożycielki Różanostockiej powierzaliśmy Bogu nas samych i wszystkie nasze intencje. Dziękujemy Gospodarzom – Salezjanom oraz wszystkim tworzącym spotkanie za wspólny dar modlitwy. Wdzięczność naszą wyrażamy także osobom pełniącym posługę przy ołtarzu, a szczególnie Regince Bociek OVC za jej posługę muzyczną.

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry,
Chciałbym dziś kontynuować refleksję nad tym, w jaki sposób modlitwa i zmysł religijny są właściwe człowiekowi w ciągu całej jego historii.
Żyjemy w epoce, w której widoczne są oznaki sekularyzmu. Bóg wydaje się znikać z horyzontu niektórych ludzi lub stał się rzeczywistością, wobec której pozostaje się obojętnym. Równocześnie widzimy jednak wiele znaków, które wskazują na ożywienie religijne, na ponowne odkrywanie znaczenia Boga dla życia człowieka, na potrzebę duchowości, oraz na przezwyciężenie czysto horyzontalnej i materialnej wizji życia ludzkiego (…)
Człowiek ze swej natury jest religijny, jest homo religiosus, tak jak homo sapiens i homo faber: „pragnienie Boga – mówi jeszcze Katechizm Kościoła Katolickiego – jest wpisane w serce człowieka, ponieważ człowiek został stworzony przez Boga i dla Boga” (n. 27). Obraz Boga Stwórcy jest wyryty w jego istocie i czuje on potrzebę znalezienia światła, by dać odpowiedź na pytania, które dotyczą głębokiego sensu rzeczywistości; odpowiedź, której nie może znaleźć w sobie, w postępie, w nauce empirycznej. Homo religiosus nie wyłania się tylko ze światów starożytnych; on przemierza całą historię ludzkości (…)
Jednak tylko w Bogu, który się objawia, ludzkie poszukiwanie znajduje pełne spełnienie. Modlitwa jest otwieraniem i wznoszeniem serca ku Bogu, staje się w ten sposób osobistą relację z Bogiem. Nawet jeśli człowiek zapomni o swoim Stwórcy, Bóg żywy i prawdziwy nie przestaje jako pierwszy wzywać człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Jak stwierdza Katechizm: „W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia i objawia człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne przyzywanie się, jako wydarzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez słowa i czyny, angażuje serce. Ujawnia się w całej historii zbawienia (nr 2567).
Drodzy bracia i siostry, uczmy się dłużej przestawać przed Bogiem, przed Bogiem, który objawił się w Jezusie Chrystusie, uczmy się rozpoznawać w ciszy, w głębi nas samych, jego głos, który zaprasza nas i prowadzi do wejścia w głębię naszej egzystencji, do źródła życia i zbawienia, aby pozwolić nam przechodzić ponad ograniczeniami naszego życia i otworzyć się na Boże wymiary, w relacji z Tym, który jest Nieskończoną Miłością. Dziękuję.
Więcej na stronie Radia Maryja>>